Ο ιστότοπος mousai.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες | μέλη του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Όταν επισκέπτεστε το mousai.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), επικοινωνείτε με το mousai.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του mousai.gr, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.
Πνευματικά δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο mousai.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου mousai.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με τον ιστότοπο και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων του, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»™.
Άδεια χρήσης και πρόσβαση στον ιστότοπο
Το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™ παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου mousai.gr, για την επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες του mousai.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερσύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα mousai.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερσύνδεσμος δεν περιγράφει το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™.
Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του ιστότοπου
Ο ιστότοπος mousai.gr παρέχεται από το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™ «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ». Το mousai.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™ δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος mousai.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το mousai.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.
Το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.
Δικαίωμα αλλαγών
Το Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι»™ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπο mousai.gr, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.
Εφαρμοστέος νόμος – διαφωνίες
Οι επισκέπτες του ιστότοπου mousai.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου mousai.gr, και κατά συνέπεια του Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»™. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του ιστότοπου mousai.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.